Wedstrijd Budapest

Wedstrijdreglement de beste escape rooms Belgie

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door One Four Seven Break BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3061 Leefdaal, Dorpstraat 4 (hierna “Debesteescaperooms” genoemd).
   
 2. Debesteescaperooms behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Debesteescaperooms kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Debesteescaperooms.
   
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Debesteescaperooms zijn zonder verhaal.
   
 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Debesteescaperooms, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Debesteescaperooms, voor te leggen.
   
 5. De deelnemingsvoorwaarden omvatten het geven van minstens drie kwalitatieve reviews op de website www.debesteescaperooms.be. Onder een kwalitatieve review wordt begrepen dat de deelnemers een vast account aanmaken op de website. En dat ze bij de reviews alle 5 de score velden op een volledige en objectieve manier invullen + minstens 300 tekens in het tekstveld ingeven Dit op een periode tussen 01/01/2022 & 15/12/2024. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
   
 6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Debesteescaperooms behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
   
 7. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
   
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Debesteescaperooms zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Debesteescaperooms uit te sluiten.
   
 9. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Debesteescaperooms de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
   
 10. De persoonsgegevens die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Debesteescaperooms, die u kan consulteren op onze website: www.debesteescaperooms.be/privacyverklaring
   
 11. De winnaars worden voor 15/12/2024 geloot door een onschuldige hand uit alle geldige en kwalitatieve inzendingen.
   
 12. De prijs omvat een vliegtuigticket (heen & terug) voor 2 personen uitgevoerd door Wizzair, tussen Charleroi National Airport en Budapest National Airport. Een logement in een hotel in de binnenstad in een tweepersoonskamer van minstens *** sterren & toegang tot 2 escape spellen van Trap (Team.Race.Against.Puzzles) Budapest voor 4 personen.
   
 13. In geval van klachten kan U zich melden tot de organisatie via het email adres: info@debesteescaperooms.be